IMFラガルド専務理事「中央銀行発行デジタル通貨の可能性を考慮する必要がある」

740 ahr0chm6ly9zmy5jb2ludgvszwdyyxbolmnvbs9zdg9yywdll3vwbg9hzhmvdmlldy9lyzgzymqyotg3yzczyjgzyme5nwu0mgrhywq1owrlys5qcgc=


国際通貨基金(IMF)のラガルド専務理事は14日、シンガポールでスピーチし、国際社会が中央銀行発行デジタル通貨(CBDC)の可能性を考慮する必要があると発言した。つづきを読む

Follow Us

最新情報をお届け