BitGo、オープンソースのビットコインキー復元サービスを発表

725 anauly9jb2ludgvszwdyyxbolmnvbs9zdg9yywdll3vwbg9hzhmvdmlldy81mmi3yjazmzllngjjm2i4zdu1n2zmodc1yjixmtfkos5qcgc=


ビットコインセキュリティプラットフォームであるBitGo社が、世界で最も強固でセキュアにビットコインを管理する方法を提供すべく、BitGo社初のオープンソースキー復元サービス(略称KRS)のローンチを発表した。つづきを読む

Follow Us

最新情報をお届け