IBM、ブロックチェーンでカーボンフットプリントを追跡

725 ly9jb2ludgvszwdyyxbolmnvbs9zdg9yywdll3vwbg9hzhmvdmlldy8yzjc0yjeynjuyotzhmzmwnze0otzjytq2zgzmywfiny5qcgc=


IBMは15日、ヴェリディアム・ラボと提携し、企業がブロックチェーンを使ってカーボンフットプリントを追跡するため、カーボンクレジットをトークン化する計画を明らかにした。つづきを読む

Follow Us

最新情報をお届け