VISAがホワイトペーパーで「NFTはファンエンゲージメントの重要な媒体」と主張

1200 ahr0chm6ly9zmy5jb2ludgvszwdyyxbolmnvbs91cgxvywrzlziwmjetmdgvztg4njkzotqty2ywyi00yjbmlwi0yzgtmzuwzjlmy2y4owexlmpwzw==


VisaはNFT(ノンファンジブル・トークン)市場について、基盤となる技術と「ファンエンゲージメントのための有望な媒体」を評価している。つづきを読む

Follow Us

最新情報をお届け