SWIFT、CBDCとトークン化資産での実験に成功

1200 ahr0chm6ly9zmy5jb2ludgvszwdyyxbolmnvbs91cgxvywrzlziwmjitmtavztdinwfhzmutythhoc00ztdhlwewnjitm2vkmgqzmgmxzjuzlmpwzw==


10月5日、国際銀行間通信協会(SWIFT)は、2つの別々の実験を通じて、既存の金融インフラ上で中央銀行デジタル通貨とトークン化された資産を動かすことに成功したと発表した。つづきを読む

Follow Us

最新情報をお届け