SEC、ヴァンエックのビットコインETFの可否判断を延期

1200 ahr0chm6ly9zmy5jb2ludgvszwdyyxbolmnvbs91cgxvywrzlziwmjitmdgvyta4ntzjodmtzmu3oc00ogy4lthlnwytnwmyotizmza5ymq3lmpwzw==


米証券取引委員会(SEC)は、世界的な投資会社ヴァンエックによる現物型ビットコイン上場投資信託(ETF)の可否に関する決定を先送りした。つづきを読む

Follow Us

最新情報をお届け