IMF、アフリカでの仮想通貨規制の強化を呼びかけ

1200 ahr0chm6ly9zmy5jb2ludgvszwdyyxbolmnvbs91cgxvywrzlziwmjitmtevzdjimgvjztctmdk1zs00zthilwe0ymqtnwnlyzcxmjrimjjmlmpwzw==


国際通貨基金(IMF)は22日、世界で最も急速に成長している市場の1つであるアフリカの仮想通貨市場の規制を強化するよう求めていると報告した。つづきを読む

Follow Us

最新情報をお届け