SteemitやEOSで苦境の開発者ラリマー氏の「新仮想通貨構想」に冷やかな声

740 ahr0chm6ly9zmy5jb2ludgvszwdyyxbolmnvbs9zdg9yywdll3vwbg9hzhmvdmlldy81ndc5nju1n2zhyjmxzjuxzwy1otcyzdblndk5n2vlmc5qcgc=


仮想通貨開発者のダン・ラリマー氏が、「テレグラム」における公開メッセージで「新しい仮想通貨をサイドプロジェクトとして展開する計画がある」と明かした。つづきを読む

関連記事

Follow Us

最新情報をお届け