DeFiサマー3.0? 分散型取引所ユニスワップの手数料がイーサリアムを上回る

1200 ahr0chm6ly9zmy5jb2ludgvszwdyyxbolmnvbs91cgxvywrzlziwmjitmdyvyjy0nzbjymmtnda0ny00ngy1lwezzjitzjy1otkyyzdmmdk0lmpwzw==


分散型取引所(DEX)のユニスワップは、7日間の移動平均でホストブロックチェーンであるイーサリアムの支払手数料を追い越した。つづきを読む

Follow Us

最新情報をお届け