UAE、ブロックチェーン戦略2021を発表

725 ly9jb2ludgvszwdyyxbolmnvbs9zdg9yywdll3vwbg9hzhmvdmlldy8yzmy2mdexmtfhytkwztrhmju2zjmxzty0mjq1ztjmni5qcgc=


UAE、ブロックチェーン戦略2021を発表。年間3221億円の支出削減と試算 #ニュースつづきを読む

Follow Us

最新情報をお届け