FTXやBybit、ETHWのスポット取引を開始

1200 ahr0chm6ly9zmy5jb2ludgvszwdyyxbolmnvbs91cgxvywrzlziwmjitmdkvymflmtnjzjitn2jlyi00mwi3ltk5ntqtzda2nwe3otbmmdhllmpwzw==


大手仮想通貨取引所であるFTXとBybitは、イーサリアムのプルーフ・オブ・ワーク(PoW)トークンのスポット取引を開始した最初の仮想通貨取引プラットフォームの1つだ。つづきを読む

Follow Us

最新情報をお届け