IRAフィナンシャル・トラスト、ハッキング被害でジェミナイを提訴へ

1200 ahr0chm6ly9zmy5jb2ludgvszwdyyxbolmnvbs91cgxvywrzlziwmjitmdyvywy4ndrlodetnjjmoc00zwvklwi4odktogrhyjdkywizzdu1lmpwzw==


デジタル資産退職および年金口座を提供するプラットフォームであるIRAフィナンシャル・トラストは6日、顧客のデジタル資産を保護することに過失があったとして、仮想通貨取引所サービスを提供するジェミナイを提訴したつづきを読む

Follow Us

最新情報をお届け