BTC先物に焦点を当てたビットコインETFの申請相次ぐ、11月にも可否判断か

1200 ahr0chm6ly9zmy5jb2ludgvszwdyyxbolmnvbs91cgxvywrzlziwmjetmdgvzgm5mdk0nzmtntziyy00owe0lwfinzktmtnjmzmxndy3zmm1lmpwzw==


金融サービス企業ヴァルキリー・デジタルアセットは、先物契約を介してビットコインへの間接的なエクスポージャーを提供するビットコイン上場投資信託(ETF)を申請している。つづきを読む

Follow Us

最新情報をお届け