NASCARのレーシングドライバー、仮想通貨で契約金を受け取る | ビットコインとライトコイン

1200 ahr0chm6ly9zmy5jb2ludgvszwdyyxbolmnvbs91cgxvywrzlziwmjetmdyvztkxztnlodytyjg5ns00mgzhlwe0mmmtymzkote0yzezmgvmlmpwzw==


NASCARのXfinityシリーズのプロレーシングドライバーであるランドン・キャシル氏は、仮想通貨ブローカーのVoyagerとのスポンサー契約の一環として、ビットコインとライトコインで契約金を受け取った。つづきを読む

Follow Us

最新情報をお届け